Beleidsplan Stichting F|Fort Foundation

1. Inleiding
Je bent in de bloei van je leven, vol dromen en verwachtingen, bezig met een opleiding, opweg naar een eerste baan of al goed ingewerkt, je hebt een studentenkamer of bent verhuisdnaar een eigen huis in een nieuwe stad, op jezelf of met een partner, misschien is er een kind,er zijn vrienden, er wordt gereisd en nagedacht over het klimaat, de toekomst, wat jij erin zult betekenen.

En dan ineens is er die ziekte. Kanker. Dat kan helemaal niet, want je bent veel te jong. Er isniemand die het begrijpt, zelfs de dokters niet. Met een enkele mededeling ligt je levenoverhoop. Met de diagnose begint het, de zoektocht in je lijf en in je hoofd. Het eerste stukvan het pad is helverlicht, maar waar het je naartoe brengt? If only you knew. Jongvolwassen kankerpatiënten vallen buiten de boot. Geen kind meer voor wie hetfantastische Prinses Máxima Centrum is opgericht, nog niet oud genoeg om in de statistiekente passen. En dat terwijl deze groep vanwege de levensfase waarin zij verkeert juist bijzondereaandacht en zorg nodig heeft.

De F|Fort Foundation trekt zich hun lot aan. Met sterke, frisse, inspirerende projecten enevenementen zet de F|Fort Foundation zich primair in voor meer kennis en besef van deleeftijdgerelateerde problemen van de jongvolwassen kankerpatiënten. Daarbij richt zij zichop iedereen met wie deze jongvolwassenen in de zorg te maken krijgen en op hun familie,vrienden en mensen uit hun (professionele) netwerk. Daarnaast de werft de F|FortFoundation fondsen die ten goede komen aan met zorg geselecteerde projecten, gericht opverbetering van het mentale welzijn van de doelgroep.
2. Oprichting van de F|Fort Foundation
De oprichtster
Floor van Liemt (1997) kreeg eind december 2017 de diagnose uitgezaaide longkanker. Dankzijdoelgerichte therapie in het Antoni van Leeuwenhoek kwam er toch nog tijd en kwaliteit vanleven. Ze schreef er columns voor NRC over en debuteerde in november 2018 met haarliteraire non-fictie boek Witte Raaf (Querido). Floor studeert kunstgeschiedenis in Amsterdamen volgt teken- en schilderlessen.

Het waarom
Je zou in de bloei van je leven moeten zijn. Het is de periode waarin je je definitief losmaaktvan je ouders en op eigen benen komt te staan. Een ingrijpende ziekte als kanker gooit danigroet in het eten. Hoe kun je je, net als gezonde leeftijdsgenoten, blijven ontwikkelen terwijl jetoekomstperspectief in elkaar is gestort, als je ineens toch weer zorg en ondersteuning nodighebt? Hoe maak je jezelf nuttig en ben je van waarde als je om de haverklap naar hetziekenhuis moet, je je iedere maand een week belabberd voelt en niet weet of er maanden ofnog jaren voor je liggen? Maak je een kans als je solliciteert? Hoe eerlijk moet je zijn bij eennieuwe date of een potentiële werkgever? Wat moet je met een kinderwens of hoe ben jenog de ouder die je wilt zijn? Hoe ga je om met het medelijden van anderen? Wat kun je doen om je ondanks alle ellende sterk en onafhankelijk te voelen, om iemand te zijn naast je ziekte? Kortom: hoe houd je als jongvolwassene met kanker de moraal hoog?

De behoefte
Nu kanker in toenemende mate een chronische ziekte aan het worden is, is er steeds meerbehoefte aan op maat gesneden mentale en praktische ondersteuning voor deze bijzonderedoelgroep. Waar jonge kankerpatiënten vroeger weinig overlevingskansen hadden, leven zijdankzij nieuwe ontwikkelingen als immunotherapie en doelgerichte therapie nu soms vooronbepaalde tijd door, terwijl desalniettemin van genezing geen sprake is. Dit bemoedigendemaar tegelijk loodzware perspectief vraagt veel van deze groep patiënten. De psychosocialezorg in Nederland is daar echter nog onvoldoende op toegesneden. Een ander hiaat is delichamelijke kant van het chronisch kankerpatiënt zijn. Als jongere worstel je met hele anderevragen dan de oudere patiënt. Bijwerkingen van chemo of medicatie zoals gewichtstoename,acne en haaruitval hebben in de regel extra impact als je jong bent en je je leven – huisje,boompje, beestje - nog niet goed op orde hebt. Het is lastig alle relevante informatie enondersteuning bij elkaar te sprokkelen. Hulp vragen is op die leeftijd sowieso moeilijk. Danhelpt het als de zorgmedewerker de taal van de jongvolwassene spreekt, als informatieve sitesen platforms beter op de leefwereld van de jongvolwassene zijn afgestemd.

De noodzaak
Artsen en hun jongere patiënten zijn het erover eens: het is essentieel dat vanaf het begin vande behandeling voor al deze facetten van de zorg aandacht bestaat, dat de jongere optimaalop weg wordt geholpen. In de behandelkamer is voor het stellen en beantwoord krijgen vanalle vragen nu nog onvoldoende ruimte. Dat is niet alleen een kwestie van tijd, maar ook vanbesef. Daar moet dus verandering in komen.
3. Statutaire doelstelling en motto
De F|Fort Foundation stelt zich ten doel de kennis van en het bewustzijn over deleeftijdgerelateerde problemen van jonge kankerpatiënten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar tevergroten en fondsen te werven voor onderzoek en projecten die het mentale welzijn van dedoelgroep ten goede komen.

Zij geeft uitvoering aan haar doelstelling met projecten, evenementen, acties en publicatiesop haar website en in overige media.

De F|Fort Foundation zet kunst in als verbindende factor, als middel om haar doel te bereiken.De schoonheid van kunst inspireert, biedt troost, zorgt voor afleiding en brengt mensen bijelkaar. ‘Kunst voor Kracht’ is daarom het motto van de F|Fort Foundation.
4. Missie en waarden
De F|Fort Foundation wil jonge mensen met kanker helpen na hun diagnose weer vaste grondonder de voeten te krijgen. Het is heel belangrijk dat de bestaande hulp voor deze doelgroepgoed toegankelijk wordt en dat deze hulp verder wordt uitgebouwd. Daar valt nog eenheleboel te verbeteren. Ideaal gesproken krijgt iedere jonge kankerpatiënt direct na de diagnose naast de behandelend arts een persoonlijke coach die van de hoed en de rand weetals het gaat om alle medische en niet-medische vragen van een kankerpatiënt in de leeftijdvan 18 tot 35 jaar. De F|Fort Foundation zorgt niet zelf voor die coaches. Er zijn andere partijenin de zorg die daarvoor de organisatie en kennis in huis hebben. De F|Fort Foundation kan erwél voor zorgen dat voor de leeftijdgerelateerde problemen van jonge kankerpatiënten meeraandacht ontstaat en dat patiëntengroep en zorgverleners elkaar beter weten te vinden. Omdat doel te bereiken brengt de F|Fort Foundation professionele partijen en jonge patiëntenmet elkaar in verbinding om nieuwe initiatieven te ontwikkelen die op de specifieke vraag vande doelgroep zijn toegesneden.

Daarnaast organiseert de F|Fort Foundation jaarlijks tenminste één kunstproject waaraanjongvolwassenen met kanker kunnen deelnemen (denk aan de productie van een kunstwerkof podcast, het organiseren van tentoonstellingen en voorstellingen). Deze projecten biedenzingeving, troost en herkenning, niet alleen voor de deelnemers, maar voor iedereen in hundirecte en indirecte omgeving. Omdat voor deze projecten op professionele wijzemediapubliciteit wordt gezocht genereren deze projecten brede aandacht voor de F|FortFoundation en haar doelgroep.

Het eerste kunstproject – de productie van een fotografieboek - is gestart in het najaar van2020. Voor de organisatie werkt de F|Fort Foundation samen met een projectteam vanbetrokken (semi)professionals met een relevant netwerk. Aan dit project is onder leiding vanprof. dr. Hanneke van Laarhoven (Amsterdam UMC) wetenschappelijk onderzoek naar deinvloed van kunst op kankerpatiënten verbonden. De verwachting is dat de F|Fort Foundationmet dit boek een publiek van 5.000 potentiële donateurs bereikt en dat de verkoop eenopbrengst van circa € 40.000 genereert.

Tijdens haar missie draagt de F|Fort Foundation de volgende waarden uit: kracht, helderheid,stevigheid, moed en eerlijkheid.
5. Strategie
Uitgangspunt voor de F|Fort Foundation is dat iedere opgehaalde euro op de juiste plekterecht komt. Geen projectdonaties in de organisatiepot, geen stichtingskosten, honoraria enandere financiële vergoedingen ten laste van gelden die onder het mom van fundraising vooreen concreet project bijeen zijn gebracht.

Dit betekent dat de F|Fort Foundation werkt met twee gescheiden geldstromen.
De kosten van de stichting (bureaukosten, website, organisatie van evenementen en acties)worden gefinancierd uit subsidies en donaties voor exploitatie- en projectkosten(geoormerkte subsidies en donaties). Alle overige inkomsten – opbrengsten van acties,evenementen en donaties; de zogenoemde ‘goede doel-inkomsten’ – komen ten goede aan de projecten die door de F|Fort Foundation in samenwerking met haar partners worden geselecteerd.

Daar waar dat zinvol is en/of de effectiviteit van financiële middelen bevordert, zal de F|FortFoundation samenwerking zoeken met universiteiten, ziekenhuizen, zorginstellingen en partnerstichtingen en -verenigingen.
6. Bestuur van de F|Fort Foundation
Voorzitter:
Floor van Liemt (1997), student kunstgeschiedenis, oprichtster.

Floor van Liemt (1997) haalde in 2015 haar Internationaal Baccalaureaat op het United WorldCollege Atlantic in Wales, waarna zij een rechtenstudie begon aan het Utrecht Law College(Universiteit Utrecht). In 2017 werd bij haar uitgezaaide longkanker vastgesteld, waar zij totop heden voor wordt behandeld. In de eerste helft van 2018 schreef zij over dit onderwerpeen reeks columns voor NRC. In november 2018 verscheen bij uitgeverij Querido haar eersteboek, ‘Witte Raaf’. Ook gaf zij in 2018 lezingen voor o.a. de Veerstichting en hetnieuwjaarscongres van Roche. Momenteel studeert zij kunstgeschiedenis aan de Universiteitvan Amsterdam en volgt teken - en schilderlessen bij Atelier Westerdok te Amsterdam.

Secretaris:
Maud Reijntjes (1995), klinisch onderzoeker. Maud Reijntjes is klinisch onderzoeker. Op dit moment is zij bezig met empirisch onderzoek in het kader van een PhD bij de afdeling darmchirurgie in het Amsterdam UMC, locatie AMC,waar zij ook haar studie geneeskunde heeft gevolgd. Maud heeft gedurende haar studie diverse nevenfuncties vervuld, onder meer als lid van de jongerenraad van de Kinderkliniek teAlmere en de Vereniging Chirurgie voor Medische Studenten te Utrecht. Momenteel ontwikkelt Maud een keuzevak over de brug tussen kunst en geneeskunde voor medisch studenten.

Penningmeester:
Jacobine Gratama (1966), wealth manager.

Jacobine Gratama (1966) studeerde rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Leiden en werktsinds 1990 in de financiële sector, met name in de hoek van private banking en wealthmanagement. Op dit moment begeleidt zij vermogende families vanuit Van Lanschot Kempen Family Solutions in Amsterdam. Zij was van 1994 tot 2019 bestuurslid (sinds 2012 alspenningmeester) van de Gratama-Stichting, een vermogensfonds dat onder anderemaatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek steunt in samenwerking met deuniversiteiten van Leiden en Groningen. Sinds 2018 is zij ook bestuurslid van de Van Lanschot Kempen Foundation. Jacobine is getrouwd en moeder van twee jongvolwassen kinderen. Zij woont in Haarlem.

Algemeen bestuurslid:
Michiel Bak (1994), student geneeskunde
Michiel Bak studeert geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. In mei 2021 zal hij zijnartsenbul in ontvangst nemen. Naast zijn studie houdt hij zich bezig met wetenschappelijkonderzoek naar de samenhang van chronische ontstekingsziekten van de darm en dikkedarmkanker. Dit onderzoek wordt gedaan in een samenwerkingsverband tussen het UMCUtrecht en het Mount Sinai Hospital in New York. In het verleden was hij medeorganisator vanmeerdere nationale medische congressen. Michiel is woonachtig in Amsterdam.
Het bestuur werkt onbezoldigd.

De F|Fort Foundation is voornemens het bestuur uit te breiden met een bestuurslid met eenachtergrond in de kunstsector.
7. Organisatie
Bankgegevens

F | Fort Foundation
IBAN: NL87INGB0007631966
T.n.v. Stichting Effort Foundation te Haarlem
KvK: 76106861
RSIN: 860509837
De stichting heeft per 15 oktober 2019 de ANBI-status.
8. Werknemers
n.v.t.
9. Financiën
Er zijn nog geen cijfers beschikbaar.
In het eerste volle jaar van bestaan (2020) beoogt de stichting € 50.000 aan fondsen te werventen behoeve van besteding aan het doel.
10. Het werven van gelden
Gelden zullen geworven worden door het organiseren van projecten, acties en evenementen.De Stichting hanteert hierbij het beginsel ‘elke geschonken euro gaat naar het goede doel’.
11. Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een betaal- en spaarrekening bij eenalgemene Nederlandse bank.
Het geld dat door de stichting wordt geworven zal volledig ten goede komen aan haardoelstelling. Mochten de gelden in enig jaar niet volledig kunnen worden uitgekeerd omdater onvoldoende projecten zijn gevonden, dan zal voor het overschot aan middelen eenbestemmingsreserve worden ingericht.